Domstolsprøvelse mv.

I henhold til landinspektørlovens § 10, stk. 5, kan Landinspektørnævnets afgørelse ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen blev meddelt den pågældende.

En landinspektør, der har fået en sanktion af Landinspektørnævnet, skal anlægge retssagen mod Landinspektørnævnet – ikke mod klageren. Retssagen kan rejses med påstand om, at retten ændrer eller ophæver nævnets kendelse. Klageren er ikke part i retssagen.

En landinspektør, der af Landinspektørnævnet er blevet frakendt sin beskikkelse, kan i henhold til landinspektørlovens § 11, stk. 2, bede miljøministeren* (ved Geodatastyrelsen) om at indbringe sagen for domstolene. Begæring herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen blev meddelt den pågældende. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning. Dette betyder, at landinspektøren i tiden frem til rettens afgørelse kan udøve virksomhed som landinspektør. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som landinspektør.

Landinspektørnævnets sagsbehandling kan ikke indbringes for Folketingets Ombudsmand, jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 3. Ombudsmanden har således i sin skrivelse 2007-1276-120 afvist at behandle en klage over nævnet.


* Af den kongelige resolution af 28. juni 2015, fremgår det at ressortansvaret for Geodatastyrelsen overføres fra Miljø- og Fødevareministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet - link til den kongelige resolution.
Af den kongelige resolution af 27. juni 2019, fremgår det at betegnelsen for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ændres til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet - link til den kongelige resolution.