Om Landinspektørnævnet

Landinspektørnævnet er et uafhængigt klagenævn, som er nedsat af miljøministeren* efter reglerne i landinspektørloven. Landinspektørnævnet er en del af den offentlige forvaltning og derfor bl.a. omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt.

 

Klager, som Landinspektørnævnet kan behandle
Landinspektørnævnet behandler klager over praktiserende landinspektører vedrørende deres udførelse af arbejder, som forudsætter beskikkelse som landinspektør. Det drejer sig først og fremmest om matrikulære arbejder, f.eks. udstykning og afsætning af skel, som de har eneret til at udføre. Efter Landinspektørnævnets praksis behandler nævnet også klager over forsømmelser ved udførelse af andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør med beskikkelse, f.eks. opdeling i ejerlejligheder, og klager over arbejder, som almindeligt og naturligt udføres af landinspektører, f.eks. bygningsafsætninger, der har relation til skelforhold. 

Landinspektørnævnet behandler også klager over landinspektørassistenter med beskikkelse og landinspektørselskaber. Endvidere behandler Landinspektørnævnet klager over personer og selskaber fra andre EU/EØS-lande, som midlertidigt og lejlighedsvis udfører matrikulære arbejder i Danmark.


Klager, som Landinspektørnævnet ikke kan behandle
Landinspektørnævnet kan derimod ikke behandle klager over praktiserende landinspektører vedrørende deres udførelse af arbejder, som i det hele vil kunne udføres af andre end praktiserende landinspektører, f.eks. nivellementer, andre tekniske arbejder, juridisk eller teknisk rådgivning m.v. 

Landinspektørnævnet kan heller ikke behandle klager over landinspektørers honorarer eller inhabilitet. Honorarspørgsmål kan eventuelt indbringes for Praktiserende Landinspektørers Forenings Honorarudvalg, og i spørgsmål om landinspektørers habilitet kan Geodatastyrelsen træffe afgørelse efter landinspektørlovens § 5.

Landinspektørnævnet kan ikke afgøre, om en landinspektør er erstatningsansvarlig. Sådanne spørgsmål henhører under domstolene, og der skal anlægges sag mod landinspektøren ved domstolene, hvis man mener, at landinspektøren skal betale erstatning. Landinspektørnævnet kan heller ikke pålægge en landinspektør at udbedre fejl eller mangler.

Da Landinspektørnævnet er et klagenævn, afgiver nævnet ikke udtalelser (responsa). Hvis der først og fremmest ønskes en vurdering af kvaliteten i en landinspektørs arbejde, f.eks. til brug for en efterfølgende henvendelse til landinspektørens forsikringsselskab eller i forbindelse med en retssag, så vil der kunne indhentes en udtalelse fra Landinspektørforeningens Responsumudvalg.

Under denne hjemmesides fane ”Andre klagemuligheder” findes adresser og links til de nævnte myndigheder og udvalg.


Landinspektørnævnets afgørelser
Landinspektørnævnet vurderer landinspektørens arbejde med henblik på at tage stilling til, om landinspektøren ved udførelsen heraf har tilsidesat sine pligter i en sådan grad, at der er grundlag for at tildele landinspektøren en sanktion i form af en irettesættelse eller en bøde samt, når særlige omstændigheder foreligger, frakende den pågældende beskikkelsen.


Landinspektørnævnets medlemmer
Landinspektørnævnet har følgende 3 medlemmer:

  • Landsdommer Jon Esben Hvam, Vestre Landsret, Viborg (formand). Udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren efter indstilling fra Justitsministeriet.
  • Direktør, landinspektør Pia Dahl Højgaard, Geodatastyrelsen, Nørresundby. Udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren efter indstilling fra Geodatastyrelsen.
  • Praktiserende landinspektør Poul Moesgaard, Landinspektørfirmaet LE34 A/S, Køge. Udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren efter indstilling fra Landinspektørforeningen. 

Nedenstående er udpeget som stedfortrædere for nævnets medlemmer:

  • Landsdommer Claus Rohde, Vestre Landsret, Viborg. Udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren efter indstilling fra Justitsministeriet.
  • Kontorchef, landinspektør Jess Svendsen, Geodatastyrelsen, Nørresundby. Udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren efter indstilling fra Geodatastyrelsen.
  • Praktiserende landinspektør Jakob Lambrethsen, Landinspektørfirmaet LIFA A/S Landinspektører, Kolding. Udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren efter indstilling fra Landinspektørforeningen.

Landinspektørnævnets sekretariat:

  • Landinspektørnævnets sekretærer er udpeget af Geodatastyrelsen.

* Af den kongelige resolution af 28. juni 2015, fremgår det at ressortansvaret for Geodatastyrelsen overføres fra Miljø- og Fødevareministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet - link til den kongelige resolution.
Af den kongelige resolution af 27. juni 2019, fremgår det at betegnelsen for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ændres til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet - link til den kongelige resolution.