Hvis du vil klage

Indsendelse af klage til Landinspektørnævnet
Hvis du vil klage over en praktiserende landinspektør, kan du sende din klage via Digital Post til nævnets sekretariat: 

Anvend dette link hvis du som borger vil sende Digital Post til Landinspektørnævnet
Skriv sikkert til Landinspektørnævnet (login med MitID)

Anvend dette link hvis du som virksomhed vil sende Digital Post til Landinspektørnævnet
Skriv sikkert til Landinspektørnævnet (login med MitID)

eller et almindeligt brev til nævnets sekretariat på adressen: 

Landinspektørnævnets sekretariat
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

eller alternativt sende en e-mail til nævnets sekretariat:

kontakt@landinspektoernaevnet.dk 

Digital Post, breve eller e-mails til verserende sager skal ligeledes sendes til Landinspektørnævnets sekretariat.

Landinspektørnævnet anbefaler, at du bruger Digital Post, da du på denne måde kommunikerer sikkert med nævnet. En e-mail sendt fra en almindelig mailadresse er som udgangspunkt ikke sikker.

Landinspektørnævnet vil som udgangspunkt skrive til dig via Digital Post.

Der skal ikke betales klagegebyr.

Klagens indhold
En klage til Landinspektørnævnet skal som udgangspunkt indeholde følgende oplysninger: 

  1. Dit navn, folkeregisteradresse og evt. e-mailadresse og telefonnummer.
  2. Navnet på den eller de landinspektører, der klages over.
  3. Hvilken ejendom eller hvilke ejendomme klagen drejer sig om? Skriv gerne både adresse og matrikelnummer.
  4. Hvilken sag klagen drejer sig om? F.eks. afmærkning af skel, udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, bygningsafsætning m.v.
  5. Hvad klagen går ud på? Beskriv kort dine klagepunkter. Hvis klagen omfatter flere landinspektører skal det fremgå, hvilke klagepunkter, der vedrører de forskellige landinspektører.
  6. Hvornår er du blevet bekendt med det / eller de forhold, som du klager over?

Der foreligger ikke et egentligt klageskema, som du kan skrive din klage i. Men når du skriver klagen, skal du gå ud fra ovennævnte 6 punkter.

Du kan eventuelt medsende kopi af relevante breve eller dokumenter som bilag til klagen.


Frister
Ifølge landinspektørlovens § 9 a, stk. 2, skal en klage indgives til Landinspektørnævnet senest 1 år efter, at klager er blevet bekendt med de forhold, som klagen vedrører. Landinspektørnævnet kan dog behandle en klage, der indgives senere, når omstændighederne taler derfor. 

Landinspektørnævnet behandler således ikke klagen, hvis den først indsendes, når der er gået mere end 1 år, med mindre nævnet finder, at der er en rimelig grund til, at klagefristen ikke er overholdt.


Landinspektørnævnets behandling af klager
En klage over en praktiserende landinspektørs adfærd forberedes af Landinspektørnævnets sekretariat og afgøres af Landinspektørnævnet. 

Sager, der ikke afvises (se nedenfor), afgøres som udgangspunkt ved kendelse.

Når Landinspektørnævnets sekretariat har modtaget en klage, sendes en kopi af klagen til den landinspektør, der er klaget over, med anmodning om bemærkninger til klagen. Klageren får en kopi af landinspektørens bemærkninger og får mulighed for selv at komme med flere bemærkninger til sagen. Landinspektøren får eventuelt mulighed for at komme med sine afsluttende bemærkninger. Det kan være nødvendigt at bede om flere oplysninger enten fra klageren eller fra landinspektøren, inden klagesagen kan afgøres. Landinspektørnævnet kan også på egen hånd foretage undersøgelser eller indhente oplysninger eller udtalelser med henblik på at klarlægge sagens indhold og faktiske omstændigheder.


Møde i Landinspektørnævnet
Såvel klageren som landinspektøren vil blive anmodet om at møde for nævnet. Alle møder i klagesagerne, vil blive afholdt hos Geodatastyrelsen i Nørresundby.

Ved mødet kan begge parter medbringe en bisidder, f.eks. en advokat, hvis salær parterne hver især dog selv skal betale. Der er ingen pligt til at møde for nævnet - hverken for klageren eller for landinspektøren. Den praktiserende landinspektør møder dog i næsten alle sager, mens klageren møder i ca. halvdelen af sagerne. Af hensyn til at klarlægge sagens indhold og omstændigheder opfordrer nævnet både landinspektøren og klageren til at møde. Under mødet i nævnet vil det sædvanligvis blive oplyst, hvornår kendelsen vil blive afsagt. 

I enkelte tilfælde har Landinspektørnævnet behandlet klager alene på grundlag af det skriftlige materiale. En forudsætning herfor er, dels at nævnet anser klagen for tilstrækkeligt belyst, dels at såvel den praktiserende landinspektør som klageren har meddelt, at de ikke ønsker at møde for nævnet.


Afvisninger
En klage kan afvises, hvis:

  1. klagen er indgivet for sent,
  2. klagen efter sit indhold ikke kan behandles af nævnet, dvs. at Landinspektørnævnet ikke er det rigtige sted at klage til,
  3. klageren ikke har retlig interesse i sagen, dvs. at klageren ikke har en tilstrækkelig tilknytning til sagen, eller
  4. klagen er åbenbart grundløs, dvs. hvis nævnet finder det helt åbenbart, at klager ikke vil kunne få medhold i klagen.


Databeskyttelsesloven
Databeskyttelsesloven (LOV nr. 502 af 23/05/2018) giver alle registrerede personer, herunder parterne i en klagesag for Landinspektørnævnet, nogle rettigheder i forbindelse med elektronisk sagsbehandling. Den registrerede har bl.a. ret til at blive gjort bekendt med indsamlingen af oplysninger, ret til indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk, ret til indsigelse mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende m.v. For at læse om Landinspektørnævnets behandling af personoplysninger, klik på dette linkDatabeskyttelsesloven findes på retsinformation.dk.