Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Sådan behandler vi dine personoplysninger.

 

 1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver
 3. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 9. Dine rettigheder
 10. Klage til Datatilsynet

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Landinspektørnævnet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Nævnet får sekretariatsbistand ved Geodatastyrelsen og denne betjening er fysisk placeret ved Geodatastyrelsen. Du finder kontaktoplysninger til Landinspektørnævnet nedenfor.

Landinspektørnævnet
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 72 54 50 00
E-mail: kontakt@landinspektoernaevnet.dk 


2. Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
E-mail: dpo@efkm.dk
Telefon: 3045 9398

Ved brev sendes anmodningen til:
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
Mærkes med: ”Til den koncernfælles DPO, Bibi Amina Shah” 


3. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Landinspektørnævnet behandler klager over praktiserende landinspektører vedrørende deres udførelse af arbejder, som forudsætter beskikkelse som landinspektør. Landinspektørnævnet behandler også klager over landinspektørassistenter med beskikkelse og landinspektørselskaber. Derfor er formålet med indsamlingen, behandlingen og registreringen af oplysninger at få klarhed over en sags faktiske omstændigheder med henblik på, at Landinspektørnævnet kan træffe en afgørelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • § 13, stk. 1, i lov om landinspektørvirksomhed, lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013
 • Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet, bekendtgørelse nr. 704 af 17. juni 2013


4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • CPR numre


5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder eller virksomheder. 


6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 


7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger med et arkivmæssigt hensyn. Dette betyder at endelige kendelser ikke vil blive slettet i vores arkiv, og vil blive afleveret til Statens Arkiv jf. arkivlovens bestemmelser.

I forbindelse med sagsbehandlingen af din sag, vil dine personoplysninger blive journaliseret efter reglerne i offentlighedslovens § 15. Jf. disse har forvaltningsmyndigheder journaliseringspligt. Pligten gælder for dokumenter, der er modtaget eller afsendt af Landinspektørnævnet som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed. Journaliseringspligten gælder dog kun for dokumenter, der har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Også interne dokumenter i endelig form er omfattet.


8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.


9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dig samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelige anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


10. Klage til Datatilsynet
 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Til toppen